دانلود پروژه قانون شکلی حاکم بر اسناد تجاری بین المللي

گردآوري توسط تيم آزمون داك
که عناوين زير را مورد بحث قرار داده است :

چکیده:

صدور و گردش اسناد تجاری در عرصه بین المللی دو دسته از مسایل را مطرح می‌سازد که یک دسته از آن مربوط به قواعد ماهوی حقوق داخلی و دسته دیگر مربوط به قواعد شکلی حقوق بین الملل خصوصی است.مسایل‌ دسته اول نخست مربوط به حقوق تجارت و مسایل دسته دوم در مورد تعارض‌ قوانین در عرصهء بین المللی است. در این مقاله از آنجایی که به قانون ماهوی حاکم بر اسناد تجاری می پردازیم از مسایل حقوق‌ داخلی صرف نظر کرده و تنها آن دسته از مسایل که برای حل تعارض قوانین و تعیین قانون حاکم ضرورت داشته،مطرح…

تعاریف
تعریف اسناد تجاری
تعریف برات
تعریف سفته
تعریف چک
شکل اسناد تجاری و قانون حاکم
مسائل مربوط به شکل اسناد تجاری
امضای سند
تعهد بدون قید و شرط
سند تجاری باید مبین مبلغی پول باشد
معین بودن مبلغ سند تجاری
تاریخ پرداخت
قید حواله کرد یا حامل
مکان تأدیه
تعدد نسخ
قانون حاکم بر شکل اسناد تجاری
قاعده حکومت قانون محل تنظیم
استثنائات وارد بر قاعده
شکل اسناد تجاری وقوانین متحدالشکل
شرايط شکلی اسناد تجاری (کنوانسيونهای ژنو ۱۹۳۰ و ۱۹۳۱)
قانون حاکم بر طرق اعمال حقوق ناشی از اسناد تجاری
نتیجه گیری
منابع:
۱-الماسی،نجادعلی، حقوق بین الملل خصوصی، نشر میزان، ۱۳۸۵
۲-اسکینی،ربیعا، حقوق تجارت(برات،سفته،چک….)،انتشارات سمت، ۱۳۷۳
۳-رحیمی،محمد اسحق، تعارض قوانین، گفتار دوم
۴-الماسی، نجادعلی، ضوابط تعیین قانون حاکم بر اسناد تجاری، مجتمع آموزش عالی، بهار ۱۳۸۱
۵-قانون مدنی،مصوب ۱۳۷۶
۶- قانون تجارت، مصوب ۱۳۱۱
۷-قانون صدور چک،مصوب ۱۳۷۲
۷-کنوانسیون ژنو ۱۹۳۱-۱۹۳۰

 

150,000 ریال – خرید

 

تذكر : مطالبي كه شامل پرداخت هزينه مي باشند لينك دانلود پس از پرداخت موفق قابل نمايش و به ايميل شما ارسال مي شود ، در صورت نبود ايميل در بخش دريافتي ها به بخش اسپم ايميل خود مراجعه نماييد.