زندگي و آثار كارل ماركس

كارل هنريش ماركس در پنجم مه ۱۸۱۸ در شهر ترير ، منطقه اي موسل در راينلند پروس به نيا آمد . او دومين فرزند از هشت فرزند هنريش ماركس و هنريت پرسبورگ بود . مادر و پدر هر دو يهودي بودند و پدرش حقوقدان بود .

مختصري از نظريات ماركس

از لحاظ سياسي و نحوه حكومت ، ماركس دموكراسي را ناشي از اختلاف عقايد ، شهر نشينها يعني مصرف كننده مي دانست و سرمايه دار شهري را نيز مفتخوار و طبقه شهر نشين را آلت دست آن مي دانست .

ماركس در مورد خدا مي گويد : خدا را معبود قرار دادن از خود بيگانه شدن است و انسان سازنده دين است .

دين زائيده يك موجود مستاصل و بيچاره است . دين قلب جهان سنگدل و روح يك موجود بي روح است ، دين ترياك مردم است . ماركس در مساله يهود از خريد و فروش زنان در سرمايه داري ياد مي كرد در دست نوشته هاي ۱۸۴۴ در اشاره كوتاهي ، رهايي زنان را به تكامل تاريخي جامعه مرتبط دانست و نوشت كه در جامعه مدرن زن در موجوديت مستقل و انسانيش مطرح نيست ، بلكه بعنوان غنيمت و كنيز براي مرد مطرح است .

مرگ كارل هنريش ماركس

ماركس در بعد از ظهر آفتابي ۱۳ مارس در سال ۱۸۸۳     پس از صرف ناهار مختصري همراه با سس خردل محبوبش به عادت هر روزه روي صندلي راحتي لم داد ، كمي كتاب خواند و به خواب رفت و از اين خواب ديگر بيدار نشد .

تذكر : مطالبي كه شامل پرداخت هزينه مي باشند لينك دانلود پس از پرداخت موفق قابل نمايش و به ايميل شما ارسال مي شود ، در صورت نبود ايميل در بخش دريافتي ها به بخش اسپم ايميل خود مراجعه نماييد.