دانلود پروژه خسارت معنوی

پروژه  ارسال شده توسط سرکارخانم کریمی کارشناس ارشد حقوق

 فایل به صورت word فونت Bnazanin 14 عنواین زیر را مورد بحث قرار داده است :

چکیده

فصل اول  کلیات

مبحث اول: مفاهیم خسارت و انواع آن

 بخش اول: مفاهیم و تعریف خسارت

مفهوم خسارت از نظر لغوی

مفهوم خسارت از نظر اصطلاحی

مفهوم خسارت از نظر قانونی

تعریف خسارت

بخش دوم: انواع خسارت

گفتار اول: خسارت مادی و خسارت معنوی

تعریف خسارت مادی

تعریف خسارت معنوی

گفتار دوم: تقسیمات خسارت معنوی

خسارت معنوی ناشی از صدمات جسمانی (خسارت جسمانی)

قطع امید از زندگی

دردو رنج

بر هم خوردن تعادل یا از دست دادن توانایی و استعداد

خسارت معنوی ناشی از صدمات روحی و عاطفی ( خسارت روحی)

رنج روحی ناشی از اعمال حیله یا تهدید

صدمه روحی ناشی از فوت یا آسیب جسمی و روحی نزدیکان

صدمه روحی ناشی از اهانت به مقدسات یا از بین رفتن فرصت

 صدمه روحی ناشی از فقدان یک شی باارزش و دوست داشتنی

 صدمه روحی ناشی از انتشارات خلاف واقع

 صدمه روحی ناشی از لطمه به حیثیت و اعتبارات شخصی و خانوادگی

 خسارت معنوی ناشی از صدمات شخصیتی (خسارت شخصیتی)

لطمه به شهرت و اعتبار

صدمه به حقوق مدنی

صدمه به احساسات و باورهای دینی و اعتقادی

محروم ساختن از موقعیتهای مناسب

فصل دوم مبانی

حاکم بر مسئولیت ناشی از خسارت معنوی:

 بخش اول : مبانی فقهی

قاعده لاضرر

قاعده نفی حرج

قاعده اتلاف

 بخش دوم: مبانی حقوقی خسارت معنوی ناشی از مسئولیت مدنی

مبانی تقصیر یا عدم ضرورت اثبات تقصیر

 مسئولیت بدون تقصیر

 مسئولیت مبتنی بر تقصیر

 قاعده خطر

 نظریه تضمین حق

بخش سوم: مبانی قانونی مسئولیت ناشی  از خسارت معنوی

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

قانون مدنی

قانون مسئولیت مدنی

قانون آیین دادرسی کیفری

قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵

قانون آیین دادرسی مدنی

سایر قوانین

رویه قضایی و آرای دادگاها در مورد خسارت معنوی

نتیجه گیری

منابع :

۱-قرآن

۲- نهج البلاغه

۳-جعفری لنگرودی، ترمینولوژی حقوق،کتابخانه گنج دانش،۱۳۷۴

۴-کاتوزیان،ناصر،حقوقمدنی (مسئولیتمدنیوضمانقهری )،دانشگاهتهران،۱۳۷۴

۵-اژدری، حسن، خسارت معنوی، کوشا مهر، ۱۳۸۷

۶-وحدتی شبیری، سید حسن، مبانی مسئولیت مدنی قراردادی،پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، ۱۳۸۵

۷-نقیبی، سید ابوالقاسم،خسارت معنوی، امیر کبیر، ۱۳۸۶

۸- صفایی سیدحسن، قاسم زاده سید مرتضی، مدنی (اشخاص و محجورین)، سمت، ۱۳۸۴

۹-  مرحوم دکتر شهیدی، مهدی، مسئولیت مدنی، دانشکاه شهد بهشتی، ۱۳۶۷

۱۰-فرهاد، پروین، خسارت معنوی در حقوق ایران، پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق خصوصی ،دانشگاه تربیت مدرس،استاد راهنما دکتر مهدی شهیدی، سال ۱۳۶۷

۱۱-رأی مرسوم به هموفیلی ها صادره از شبعه ۱۰۶ تهران

۱۲-حکم شماره ۱۵/۲۱۴دادگاه عمومی شعبه ۱۶ شیراز در پرونده کلاسه ۴۵/۱۶/۸۱

۱۳- قانون آئین دادرسی کیفری۱۱/۷/۷۸

۱۴-قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۲۱/۱/۷۹

۱۵- قانون اساسی جمهوری اسلامیایران ۱۳۵۸

۱۶- قانون مجازات اسلامی ۷/۹/۷۹

۱۷- قانون مطبوعات مصوب ۳۰/۱/۷۹

۱۸- قانون مسوولیت مدنی مصوب ۱۳۳۹ جهانگیر منصور، ناشر سال ۱۳۸۲

۱۹- دهخدا، علی اکبر، لغت نامه، جلد بیست و دوم

 

150,000 ریال – خرید

 

تذكر : مطالبي كه شامل پرداخت هزينه مي باشند لينك دانلود پس از پرداخت موفق قابل نمايش و به ايميل شما ارسال مي شود ، در صورت نبود ايميل در بخش دريافتي ها به بخش اسپم ايميل خود مراجعه نماييد.