برچسب شده با قانون شکلی حاکم بر اسناد تجاری بین المللي